اساسنامه و آیین نامه


ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎﻧﯽ/ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ  ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده 4 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺑﻤﻨﻈﻮر  ﺑﺮ ﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪار و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﯾﻔﺎء ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ، ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد

 

لینک دانلود آیین نامه

لینک دانلود اساسنامه

 کلیه حقوق سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی میباشد - طراحی: پارسه وب