با حضور اعضای شورای خیرین سلامت، سرپرست شبکه، مسئول حراست و مدیر بیمارستان، رییس و نایب رییس شورای خیرین سلامت انتخاب گردید.

با حضور اعضای شورای خیرین سلامت، سرپرست شبکه، مسئول حراست و مدیر بیمارستان، رییس و نایب رییس شورای خیرین سلامت انتخاب گردید.

لقمان قادری فعال عرصه شورای خیرین سلامت پیرانشهر در گفتگو با روابط عمومی گفت : طی جلسه ای که در سالن غذاخوری 2000 شهرستان پیرانشهر از طرف دکتر جعفر کریمی سرپرست شبکه جهت انتخاب رییس و نایب رییس شورای خیرین سلامت دعوت بعمل آمده بود به اتفاق آراء حاج سید رحمان حسینی بعنوان رییس شورا و حاج صدیق پور بهرام بعنوان نایب رییس شورای خیرین سلامت  انتخاب شدند.

دکتر کریمی وزنه سرپرست شبکه گفت : ﺧـﻴﺮﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺯﻭاﻥ ﭘﺮ ﺗﻮاﻥ ﻧﻆﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺑﺸﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ  ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ اﻱ ﺭا ﺩﺭ  اﺭاﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

وی افزود: ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺴﻴﺮ اﺭاﻳﻪ ﺧﺪﻣـﺎﺕ  ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاﻑ ﻧﻆﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭاﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﻮاﺭﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۶:۱۰ | دفعات بازدید: ۵۱۸ بازدید