شاهین دژ


ردیف

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

1

عضو شورای خیرین سلامت

آقای رامین اسدزاده

2

عضو شورای خیرین سلامت

آقای سرخوش قهری

3

عضو شورای خیرین سلامت

آقای سعید توتونچیان

4

عضو شورای خیرین سلامت

آقای جواد مهران

5

عضو شورای خیرین سلامت

آقای اسحق روح پرور

6

عضو شورای خیرین سلامت

آقای یداله رهبر

7

عضو شورای خیرین سلامت

آقای حبیب عکافی

8

عضو شورای خیرین سلامت

آقای اسعد آذری

9

عضو شورای خیرین سلامت

آقای مسعود علی پور

10

عضو شورای خیرین سلامت

آقای دکتر سیاوش جبارزاده

 

 کلیه حقوق سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی میباشد - طراحی: پارسه وب